सभांगण

  • तळमजल्यावरील २०’ x ५०’ स्वतंत्र दालन.
  • छोटे कार्यक्रम, मर्यादित अर्थपुरवठा असलेले कार्यक्रम, प्रदर्शन, प्रदर्शन व विक्री, कार्यशाळा ह्यासाठी उत्तम.
  • १२५-१५० खुर्च्यांची व्यवस्थार
  • स्वतंत्र स्वच्छतागृह