सभागृह क्रमांक २

  • ६०’ x १२०’ प्रशस्त, अच्छादित आणि सुशोभित मंडप
  • स्वतंत्रस्वच्छतागृहे
  • मुख्य सभागृहाशी जिना व लिफ्टने जोडलेले, तरीही स्वतंत्र
  • एका वेळी २००-२५० लोकांची भोजनाची सोय